Etusivu


Yhdistyksen säännöt

COLOURPOINTYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Colourpointyhdistys ry ja kotipaikka Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää ja tukea colourpointpersialaisten kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia tästä persialaisen värimuunnoksesta kiinnostuneiden yhdyssiteenä
- harjoittaa tiedotus-, neuvonta-, kokous- ja julkaisutoimintaa
- järjestää kissanäyttelyitä
- ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä saatuaan asianomaisen luvan.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki colourpointpersialaisista kiinnostuneet henkilöt.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka toiminnallaan ja käyttäytymisellään on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätöksen tekee hallitus, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä kannattaa toimenpidettä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen.

4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallitus voi jäsenistöstä kutsua avukseen muita toimihenkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille joko kirjeitse tai jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi (2) vuodessa: vuosikokous ja syyskokous.
Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Syyskokous pidetään marraskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnäolevalla 15 vuotta täyttäneellä on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

10§ SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä hallituksen muut jäsenet
6. Valitaan tilintarkastaja ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
7. Valitaan jäsenlehden toimittaja ja pentuvälittäjä
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen mahdolliset varat colourpoint-persialaisten hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Yhdistys    |    Hallitus 2017    |   Yhdistyksen säännöt

__________________________________________________________________

Ota yhteyttä
jos haluat tietoa kissoista kauneimmasta, colourpointista.

© Colourpointyhdistys ry / Merja Lindgren 
© Studiokuvat Valokuvaamo Kienanen, Valokuvaamo Airaksinen, Åsa Petrè, muut kuvat Marika Lahti